Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Nabór na wolne stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września

Określenie stanowiska:

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej , wymiar czasu pracy – 1 etat – na czas zastępstwa

I. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie

lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) korzysta z pełni praw publicznych.

2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który będzie osobiście wykonywał czynności powinien spełniać jednocześnie następujące warunki:

1) posiadanie co najmniej 12 miesięcy stażu pracy;

2) znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) obywatelstwo polskie;

4) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym   psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

IV. Wymagane dokumenty:

1) CV;

2) list motywacyjny;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),

5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

6) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy.

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą do dnia 23 października 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, w Sekretariacie pok. 32;

2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Dodatkowe informacje:

1) brak podpisu na oświadczeniach, CV i liście motywacyjnym będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko;

3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.pcprwrzesnia.pl.klauzula informacyjna