Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

PFRON- Aktywny Samorząd

 19.09.2019

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków na platformie SOW.


SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

 1. Zakładanie konta na platformie SOW

1) Należy wejść na stronę https://sow.pfron.org.pl/

2) Należy wybrać opcję „Nie posiadam konta. Zarejestruj się.”

3) Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie SOW.

 2. Składanie wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

1) Po zalogowaniu się do systemu należy z menu po lewej stronie wybrać „Wnioski”, dalej „Nowy wniosek” lub wybrać taką opcję na stronie głównej.

2) Po wybraniu wniosku należy określić miejsce składnia wniosku, tj. województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński.

3) Dalej należy wybrać czy wniosek składany jest w swoim imieniu czy w imieniu podopiecznego.

4) Kolejnym krokiem jest wybór programu „Aktywny samorząd”.

5) Na kolejnej stronie należy wybrać nowy wniosek przy nazwie „Modułu II”.

6) W kolejnym etapie należy uzupełnić wszystkie pola dotyczące wniosku oznaczone * (pola wymagane) oraz pozostałe pola, jeżeli dotyczą przedmiotu      wniosku. Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć u dołu strony przycisk „Zapisz”  lub „Sprawdź i zapisz”.

7) Kolejne części wniosku należy wybierać z menu znajdującego się po lewej części strony (kolejno są to: Dane wnioskodawcy, Niepełnosprawność, Aktywność zawodowa, Korzystanie ze środków PFRON, Informacje dodatkowe, Przedmiot wniosku, Informacje uzupełniające i Załączniki).

8) W przypadku wypełniania zakładki Przedmiot wniosku – Specyfikacja przedmiotu dofinansowania należy wybrać przycisk „Dodaj nową formę kształcenia” (osobno dla każdego z kierunków, na których wnioskodawca pobiera naukę we wnioskowanym semestrze).

9) W zakładce załączniki znajduje się lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz wzory załączników. Należy je pobrać, wypełnić i załączyć w formie skanu do wniosku (w formacie PDF).Oryginały załączników powinny zostać dostarczone do PCPR we Wrześni

10) Po wypełnieniu wszystkich części wniosku, ich zapisaniu i sprawdzeniu oraz dołączeniu wszystkich wymaganych załączników, wniosek można przesłać do PCPR. W tym celu należy wybrać przycisk u dołu strony. Na tym etapie pojawi się okno wyboru metody podpisu wniosku (podpis elektroniczny lub Profil Zaufany), w celu podpisania wniosku należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Wszystkie dalsze informacje na temat sposobu rozpatrzenia wniosku przekazywane będą w formie elektronicznej i dostępne po zalogowaniu się na swój profil na portalu SOW.16.09.2019

STUDENCI

Ustala się, że wnioski w roku 2019 składane w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” będą przyjmowane w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy „SOW”. Załączniki do wniosku (oryginały) powinny zostać dostarczone do PCPR we Wrześni lub przesłane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej bez możliwości otrzymania dodatku przeznaczonego dla osób składających wniosek w systemie „SOW” (linki poniżej).

W najbliższych dniach powinien pojawić się na naszej stronie internetowej link do złożenia wniosku w systemie „SOW”.10.09.2019

STUDENCI !

Z profilem zaufanym naprawdę warto!

Serdecznie zapraszamy studentów, słuchaczy kolegium i uczniów szkół policealnych, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” - do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku w formie elektronicznej w trakcie najbliższego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r.Szczegółowe informacje na stronie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/z-profilem-zaufanym-naprawde-warto/


02.09.2019

Komunikat dla studentów ubiegających się o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
W związku z przystąpieniem Powiatu Wrzesińskiego do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON i jego wdrożeniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, uprzejmie informujemy, że nabór wniosków w ramach realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” rozpocznie się w terminie późniejszym niż zostało to ogłoszone.
System SOW umożliwia osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON drogą online. Dostęp do danych usług jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Informacje dotyczące Systemu można uzyskać pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikował dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
Wprowadzone zmiany obejmują między innymi rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów w Module II na pokrycie innych kosztów kształcenia o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.
Termin naboru wniosków przez system SOW będzie ogłoszony w najbliższych dniach.

08.08.2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni  informuję, że do realizacji w bieżącym roku został przyjęty Obszar C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Beneficjentem pomocy w Obszarze C Zadanie 1 jest osoba posiadająca:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 2. zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 3. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 4. dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2019 roku.

Zmiana w programie Aktywny samorząd.  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-przywraca-dofinansowania-na-wozki-o-napedzie-elektrycznym/ 

 

Uwaga!
W związku ze zmianą Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Moduł I i II pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” wnioski na Moduł II zostały dostosowane do obowiązujących zasad i są dostępne na stronie internetowej PCPR.
Wnioski pobrane wcześniej, tj. przed 14 marca 2019 r. nie będą przyjmowane.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Nowe formy wsparcia dla osób z dysfunkcją słuchu w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowe-formy-wsparcia-dla-osob-z-dysfunkcja-sluchu-w-pilotazowym-programie-aktywny-samorzad/

       Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/2019/

 Informacja „Aktywny samorząd” w 2019 r. Moduł I

Wnioski dotyczące Modułu I będzie można składać od 3 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. 


INFORMACJA „Aktywny samorząd” w 2019 r.

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni  informuje, że od dnia 15 marca 2019 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski należy składać w terminach :
- od dnia 15.03.2019 r. do dnia 31.03.2019 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,
- od dnia 16.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020.
Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane w terminie późniejszym.
Informacja będzie dostępna na naszej stronie internetowej. 


NABÓR WNIOSKÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I 2019 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny Samorząd”
Wnioski przyjmowane będą od 3 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.


Obszar A: likwidacja bariery transportowej

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu.


Wniosek Moduł I

Wkładka obszar A zadanie 1

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar A zad. 1

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie o pobieraniu nauki

Zaświadczenie o zatrudnieniu


Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu.


Wniosek Moduł I

Wkładka obszar A zadanie 2

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar A zad. 2


Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.


Wniosek Moduł I

Wkładka obszar A zadanie 3

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Załącznik - obszar A zad. 3 oświadczenie tłumacz


Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu słuchu.


Wniosek Moduł I

Wkładka obszar A zadanie 4

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar A zad. 4

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie o pobieraniu nauki

Zaświadczenie o zatrudnieniu


Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym


Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku


Wniosek Moduł I

Wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar B zad. 1 (wzrok)

Zaświadczenie lekarskie Obszar B zad. 1 (ruch)

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie o pobieraniu nauki

Zaświadczenie o zatrudnieniu


Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar B Zadanie nr 3

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar B zad. 3

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie o pobieraniu nauki

Zaświadczenie o zatrudnieniu


Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności, dysfunkcja narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

Wniosek Modul I

Wkładka obszar B Zadanie nr 4

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar B zad. 4

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie o pobieraniu nauki

Zaświadczenie o zatrudnieniu


Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar B Zadanie nr 5.

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie o pobieraniu nauki

Zaświadczenie o zatrudnieniu Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się


Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.


Wniosek Moduł I

Wkładka obszar C zadanie 1

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Załącznik - oświadczenie o dochodach

Zaświadczenie  lekarskie C1

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Specyfikacja kosztorysu

Oświadczenie pełnomocnika

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar C zadanie 2

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie lub wiek emerytalny – jeśli jest osoba zatrudniona, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar C Zadanie nr 3

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar C zad. 3, 4

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie o pobieraniu nauki

Zaświadczenie o zatrudnieniu


Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie lub wiek emerytalny – jeśli jest osoba zatrudniona, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar C Zadanie nr 4

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar C zad. 3, 4

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie o pobieraniu nauki

Zaświadczenie o zatrudnieniu


Zdanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar C Zadanie nr 5

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar C zad. 5

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie o pobieraniu nauki

Zaświadczenie o zatrudnieniu


Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar D

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie z placówki

Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie o pobieraniu nauki


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dorosły:

 Wniosek MODUŁ II

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach 

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

Załącznik nr 3- zaświadczenie z uczelni

Załącznik nr 4 - zaświadczenie pracodawcy

Załącznik nr 5 -  oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik nr 6 - zaświadczenie z zakadu pracy

Załącznik nr 7 - oświadczenie o korzystaniu z programu student

Załącznik nr 8 - zaświadczenie lekarskie 

Załącznik nr 9 - dodatkowe informacje

 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/