Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

PFRON- Aktywny Samorząd

Uwaga!
W związku ze zmianą Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Moduł I i II pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” wnioski na Moduł II zostały dostosowane do obowiązujących zasad i są dostępne na stronie internetowej PCPR.
Wnioski pobrane wcześniej, tj. przed 14 marca 2019 r. nie będą przyjmowane.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Nowe formy wsparcia dla osób z dysfunkcją słuchu w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowe-formy-wsparcia-dla-osob-z-dysfunkcja-sluchu-w-pilotazowym-programie-aktywny-samorzad/

       Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/2019/

 Informacja „Aktywny samorząd” w 2019 r. Moduł I

Wnioski dotyczące Modułu I będzie można składać od 3 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Realizowane formy wsparcia w Module I, link poniżej;
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/


INFORMACJA „Aktywny samorząd” w 2019 r.

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni  informuje, że od dnia 15 marca 2019 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski należy składać w terminach :
- od dnia 15.03.2019 r. do dnia 31.03.2019 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,
- od dnia 27.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020.
Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane w terminie późniejszym.
Informacja będzie dostępna na naszej stronie internetowej. 


NABÓR WNIOSKÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I 2019 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny Samorząd”
Wnioski przyjmowane będą od 3 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.


Obszar A: likwidacja bariery transportowej

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu.


Wniosek Moduł I

Wkładka obszar A Zadanie nr 1

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar A zad. 1


Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu.


Wniosek Moduł I

Wkładka obszar A Zadanie nr 2

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar A zad. 2


Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.


Wniosek Moduł I

Wkładka obszar A Zadanie nr 3

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Załącznik - obszar A zad. 3 oświadczenie tłumacz


Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu słuchu.


Wniosek Moduł I

Wkładka obszar A Zadanie nr 4

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar A zad. 4


Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym


Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku


Wniosek Moduł I

Wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar B zad. 1 (wzrok)

Zaświadczenie lekarskie Obszar B zad. 1 (ruch)


Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar B Zadanie nr 3

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar B zad. 3


Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności, dysfunkcja narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

Wniosek Modul I

Wkładka obszar B Zadanie nr 4

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar B zad. 4


Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar B Zadanie nr 5.

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


 Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się


Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności.


Wniosek Modul I

wkładka obszar C Zadanie nr 2

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie lub wiek emerytalny – jeśli jest osoba zatrudniona, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar C Zadanie nr 3

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar C zad. 3, 4


Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie lub wiek emerytalny – jeśli jest osoba zatrudniona, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar C Zadanie nr 4

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar C zad. 3, 4


Zdanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar C Zadanie nr 5

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie Obszar C zad. 5


Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.


Wniosek Modul I

Wkładka obszar D

Załącznik  - oświadczenie o dochodach

Załącznik - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dorosły:

Wniosek P- wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

Załącznik 1 - Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PCPR we Wrześni oraz PFRON

Załącznik nr 3 Zaświadczenie z uczelni

Załącznik nr 4- zaświadczenie pracodawcy

Załącznik nr 5- Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie z zakładu pracy

Załącznik nr 7 -Oświadczenie o korzystaniu z programu STUDENT

Załącznik nr 8 Zaświadczenie lekarskie

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/