Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
 
Osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące Powiat Wrzesiński mogą ubiegać się o dofinansowanie do:
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
•    zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
•    likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,


 
Turnusy rehabilitacyjne


Niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Wrzesińskiego mogą uzyskać dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla siebie, a w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem (I i II grupy) i konieczności opieki osoby drugiej również dla opiekuna, w wysokości:
•    (30% przeciętnego wynagrodzenia) dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym, dla dzieci do lat 16 oraz dla uczących się i niepracujących w wieku 16-24 lat,
•    (27% przeciętnego wynagrodzenia) dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
•    (25% przeciętnego wynagrodzenia) dla niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
•    (20% przeciętnego wynagrodzenia) dla opiekuna oraz dla samej osoby niepełnosprawnej, jeśli jest ona zatrudniona w zakładzie pracy chronionej.


Co zrobić?


W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:
•    wniosek o przyznanie dofinansowania,
•    wypełniony przez lekarza pierwszego kontaktu wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny,
•    oświadczenie o dochodach,
•    kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oryginał do wglądu,
•    oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym – jeśli lekarz pierwszego kontaktu uzasadni we wniosku konieczność opieki.


 
Sprzęt rehabilitacyjny służący rehabilitacji w warunkach domowych z aktywnym udziałem osoby niepełnosprawnej zgodnie z zaleceniami lekarza

Co zrobić?


W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:
•    wniosek o przyznanie dofinansowania,
•    zaświadczenie lekarza do korzystania z wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego,
•    kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oryginał do wglądu,
•    oświadczenie o dochodach,
•    kosztorys, fakturę proforma na wnioskowany sprzęt.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca podpisuje umowę, w której wymienione są szczegółowe zasady przyznania dofinansowania (maksymalne kwoty dofinansowania, sposób rozliczenia, termin realizacji zadania). Dopiero po jej podpisaniu możliwy jest zakup wnioskowanego sprzętu. Maksymalne dofinansowanie na ten cel może wynieść do 80% kosztów.


Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być przyznane pod warunkiem częściowej refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia do danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przyznawanej osobom niepełnosprawnym, na podstawie odrębnych przepisów.

Co zrobić?


W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:
•    wniosek o przyznanie dofinansowania,
•    potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
•    oświadczenie o dochodach,
•    oryginał faktury VAT, kosztorys lub fakturę pro forma za zakupione przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, z uwzględnieniem na fakturze refundacji NFZ i udziału własnego pacjenta,
•    kserokopię zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z potwierdzeniem przyznania przez NFZ limitu cenowego na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze uzależniona jest od limitu ceny ustalonego przez NFZ na poszczególne przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i ustalana jest w oparciu o złożone dokumenty.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód nie przekracza:
•    65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
•    50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.


 
Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się


O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się:
osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza rodzinnego lub specjalisty, bądź innego specjalisty, np. logopedy, psychologa.
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia.


Co zrobić?


W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:
•    wniosek o przyznanie dofinansowania,
•    zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier,
•    potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
•    oświadczenie o dochodach,
•    fakturę pro forma lub kosztorys na wnioskowany sprzęt.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.


 
Likwidacja barier architektonicznych


O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które:
- mają trudności w poruszaniu się,
- są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia.


Co zrobić?


W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:
•    wniosek o przyznanie dofinansowania,
•    zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier,
•    potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
•    oświadczenie o dochodach,
•    udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,
•    potwierdzenie zameldowania w Powiecie Wrzesińskim.
Realizacja wniosków następuje według kolejności ich złożenia.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca podpisuje umowę ze Starostą, w której wymienione są szczegółowe zasady przyznania dofinansowania (maksymalne kwoty dofinansowania, sposób rozliczenia, termin realizacji zadania). Dopiero po jej podpisaniu możliwy jest zakup wnioskowanego sprzętu lub w przypadku barier architektonicznych przystąpienie do realizacji zakwalifikowanych do dofinansowania prac.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może być przyznawane co roku.
 
 


Organizacje z terenu Powiatu Wrzesińskiego, działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do:
•    organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
•    zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
O dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą się również ubiegać podmioty gospodarcze pod warunkiem prowadzenia, co najmniej od 2 lat działalności związanej z rehabilitacją niepełnosprawnych i posiadaniem odpowiednich środków finansowych. W tym przypadku wnioski powinny być złożone do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.


 
Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


Co zrobić?


W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:
•    wniosek o przyznanie dofinansowania,
•    kopia dokumentu poświadczająca prawną formę prowadzonej działalności (aktualny wyciąg z rejestru – ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
•    dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
•    udokumentowane zapewnienie odpowiednich co do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania (np. kopia dokumentu określającego tytuł prawny do lokalu),
•    udokumentowane posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
•    oświadczenie o niezaleganiu w opłacie należnych podatków (jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą),
•    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
•    listę niepełnosprawnych uczestników.


 
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Co zrobić?


W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:
•    wniosek o przyznanie dofinansowania,
•    fakturę proforma lub kosztorys na wnioskowany sprzęt,
•    kopia dokumentu poświadczająca prawną formę prowadzonej działalności (aktualny wyciąg z rejestru – ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
•    dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
•    udokumentowane zapewnienie odpowiednich co do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania (np. kopia dokumentu określającego tytuł prawny do lokalu),
•    udokumentowane posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
•    oświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą),
•    oświadczenie o niezaleganiu w opłacie należnych podatków (jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą),
•    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
•    listę niepełnosprawnych uczestników.

altDO POBRANIA:

 Regulamin udzielania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Regulamin udzielania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.