Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

o centrum

Misja

Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych, starszych i innych będących w kryzysie. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie. Powyższe zadania realizowane są z wykorzystaniem uprawnień i możliwości, w tym posiadanej infrastruktury.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działające na mocy uchwały nr 2/IV/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.01.1999 r. jest jednostką organizacyjną samorządu powiatowego.

Centrum wykonuje zadania pomocy społecznej powiatu określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 182 ze  zm.); ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz.135 ze zm.); ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2015 r.  poz. 1390 ze zm.); ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz inne wynikające z ustaw. Przy PCPR we Wrześni funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W imieniu Starosty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem placówek powiatowych działających w sferze pomocy społecznej.

alt Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
alt Zmiany w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
alt Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
alt Zmiany w Regulaminie Oganizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
alt Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2014 - 2016

alt

Program integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2006 – 2008
alt Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2005 - 2008
alt Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2012
alt  Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 - 2015
alt Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020
alt Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wrzesińskim na lata 2004 – 2015
alt Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 - 2020
alt

Ocena Strategii rozwiązywania problemów społecznych dokonana w 2009/2010 (443.00 KB)

alt

Powiatowy program dzialań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014 - 2018

alt

Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2009 - 2013

alt Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2009 rok
alt Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2010 rok
alt

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2011 rok

alt

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2012 rok

 alt

 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Powiatu Wrzesińskiego

 alt

Sprawozdanie z dzialalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2013 rok

alt

Ocena zasobow pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Wrzesińskiego

alt

Sprawozdanie z dzialalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2014 rok

alt

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Powiatu Wrzesińskiego

alt

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2015 rok

alt

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Powiatu Wrzesińskiego

alt

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2016 rok

 alt

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2016 rok

alt

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum PomocyRodzinie we Wrześni za 2016 rok

alt

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Powiatu Wrzesińskiego

alt

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2017 rok

alt Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2017 rok
alt Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2017 rok
alt Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2018 rok