Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Środowiskowe Domy Samopomocy

czwartek, 19 kwietnia 2012 09:45

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.

Celem działalności Domu jest usamodzielnianie osób niepełnosprawnych oraz utrzymanie w naturalnym środowisku.

Dom realizuje te cele poprzez rehabilitację społeczną(obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie u osób zaburzonych psychicznie umiejętności niezbędnych do życia), umiejętności interpersonalnych oraz organizacji życia ,zapewnienie psychiatrycznej opieki zdrowotnej(obejmującej psychoterapię i terapię farmakologiczną), podejmuje także działania przygotowujące do pracy.

Adresy internetowe środowiskowych domów samopomocy działających na terenie powiatu wrzesinskiego:

 

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni

czwartek, 19 kwietnia 2012 09:44

Podstawowym celem działania DPS jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i terapeutyczno- rehabilitacyjnych. Zakres i poziom świadczeń DPS dostosowuje do indywidualnych potrzeb mieszkańców, wynikających ze stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności. Usługi świadczone przez Dom uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańca.

Adres internetowy: http://dpswrzesnia.pl/

 
Informacje o procedurze skierowania i zasadach pobytu pod nr telefonu: 61 436 07 98

   

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

czwartek, 19 kwietnia 2012 09:43

Całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci pozbawionych częściowo bądź całkowicie opieki rodzicielskiej mająca na celu zapewnienie dzieciom rodzinnej atmosfery i właściwych warunków rozwoju. Zapewnia realizację obowiązku szkolnego, stwarzanie warunków do zdobycia kwalifikacji zawodowych ,samodzielności oraz umiejętności życia w społeczeństwie.

Adres internetowy: www.rddpyzdry.pl

   

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

czwartek, 19 kwietnia 2012 09:40

  • Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby życiowe
  • Prowadzi zajęcia socjalizujące, , korekcyjne, kompensacyjne ,logopedyczne ,resocjalizujące, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego.
  • Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.

Adres internetowy osrodka - www.owdir.wrzesnia.powiat.pl

   

Warsztaty Terapii Zajęciowej

czwartek, 19 kwietnia 2012 09:33

   Warsztat jest placówką pobytu dziennego realizującą zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędne do możliwie niezależnego , samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

   Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne które ukończyły 16 rok życia oraz posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, wydane przez właściwy organ.

Adresy internetowe warsztatów terapii zajęciowej działających w powiecie wrzesinskim: