Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Projekt "WIEDZIEĆ ZNACZY BYĆ"

poniedziałek, 11 sierpnia 2014 08:35

altFundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej informuje, iż od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski.
Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności.
Cel projektu będzie realizowany poprzez udzielanie bezpośrednich informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu w systemie on-line za pośrednictwem platformy na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.srem.co (box informacyjny po lewej stronie menu pn. PORADY ON-LINE). Do dyspozycji beneficjentów oddajemy następujących specjalistów:
- prawnika
- specjalistę prawa pracy i bhp
- doradcę ds. osób niepełnosprawnych
- specjalistę pracy socjalnej.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług oferowanych w projekcie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej lub prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu pod numerem    784 209 450.

 

Uwaga !! Zmiana zasad wydawania kart parkingowych

poniedziałek, 14 lipca 2014 13:04

altOd dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.Wniosek na kartę parkingową do pobrania i wypełnienia w siedzibie Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności przy ul.Wojska Polskiego 1 pokój nr.2(parter) po informacje należy zgłaszać się z orzeczeniem. 

Zasady wydawania kart parkingowych

Dodatkowe informacje dotyczące kart parkingowych

   

Zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych

piątek, 11 lipca 2014 10:53

altW dniu 10 lipca 2014 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopna niepełnosprawności. Zmiany wynikają z wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 791).
Począwszy od dnia 10 lipca 2014 r. skróceniu ulegają normy czasu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Od tego dnia, wskazane powyżej osoby, z mocy prawa, mogą pracować maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Są to normy sztywne i nieprzekraczalne, oznaczające dzienne i tygodniowe maksimum. Osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, aby pracować w skróconej normie czasu pracy od 10 lipca br. nie będą już musiały przedkładać pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej nomy czasu pracy, wystarczy jedynie ,że przedłożą/przedłożyły odpowiednie orzeczenie. Osoby te w zakresie czasu pracy, wrócą więc do stanu prawnego obowiązującego przez 1 stycznia 2012 r.Warto ponadto dodać, że wskazanych powyżej pracowników nadal dotyczyć będzie zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (poza wyjątkami wynikającymi z art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.)).

   

Uwaga !!! Zmiana terminu przyjmowania wniosków

wtorek, 08 lipca 2014 12:37

alt   Ulega skróceniu termin przyjmowania wniosków w MODULE I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd".Rada Nadzorcza PFRON podjęła uchwałę  nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd".Termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014r.Niepełnosprawni zainteresowani programem powinni uwzględnić te zmiany w swoich planach dotyczących starań o wsparcie w ramach programu.

   

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE -TWOJE BARIERY TWOIM WYZWANIEM

poniedziałek, 07 lipca 2014 11:53

altStowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie TWOJE BARIERY - TWOIM WYZWANIEM, który odbywać się będzie we wrześniu oraz na przełomie listopada i grudnia (konieczność uczestnictwa w obu terminach). W programie przywidziane są szkolenia pracownika biurowego oraz„ Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach IX konkursu, rodzaj zadania 6. Głównym celem projektu jest prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności poprzez: doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
WARUNKI UCZESTNICTWA osoby pełnoletnią, bez zatrudnienia, w wieku produkcyjnym, mieszkasz w Polsce, posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nie jesteś uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej ani pracownikiem zakładów aktywizacji zawodowej to ten program jest właśnie dla Ciebie! Pamiętaj, że wykształcenie nie jest brane pod uwagę.
Nie czekaj, to już ostatnia edycja programu!
Kurs obejmuje udział w dwóch dwutygodniowych sesjach wyjazdowych obejmujących:
1. sesja: 8 – 22 września 2014 r. - Warsztaty aktywizująco-doradcze obejmujące:
a. diagnozę potrzeb oraz możliwości,
b. poradnictwo prawne,
c. poradnictwo doradczo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania ,
d. wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe).
2. sesja : 22 listopad - 6 grudnia 2014 r. - szkolenia zawodowe:
1. kurs pracownika biurowego (m.in. podstawy pisania wniosków aplikacyjnych, podstawy księgowości, obsługa sprzętu itp.)
2. kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”.
Kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych” obejmie m.in. trendy aktywizowania życiowego w organizacjach ON, podstawy prawne zatrudniania, uprawiania sportu, twórczości artystycznej, działalność grup samopomocowych, animowanie czasu wolnego ON, naukę zajęć integracyjnych, rekreacyjnych, itp.
Warsztaty zrealizowane zostaną w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Dymaczewie Nowym pod Poznaniem (www.szablewski.pl) i będą trwały dwa razy po 14 dni. Uczestnicy otrzymają BEZPŁATNE zakwaterowanie i wyżywienie a także materiały szkoleniowe. Odpłatność za udział w projekcie (28 dni ) wynosi symboliczne 100 zł.
ZGŁOSZENIA:
Wypełnione ankiety „Zgłoszenia wstępnego” należy przesłać jak najszybciej na adres: Stowarzyszenie Sportowo - Rehabilitacyjne START ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań lub elektronicznie (mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), lub faxem: (61) 8411 059 tel. (61) 8483 189.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru kandydatów. Decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.
Wszelkich informacji udziela:
Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne „ START ”
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań
tel./fax: (61) 8483-189, 8411-059
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.start.org

   

Bezpłatne szkolenie"Niepełnosprawność społeczna ,czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne

czwartek, 03 lipca 2014 08:51

altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Niepełnosprawność społeczna, czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne” organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”. Skierowane jest do osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami autystycznymi, jak również dla rodziców i opiekunów prawnych tych osób.
Szkolenie, w wymiarze 15 godzin zajęć teoretycznych, praktycznych i warsztatów, odbędzie się w dniach 19 - 20 września 2014 r. w siedzibie PCPR (parter, sala konferencyjna), planowane rozpoczęcia szkolenie w pierwszym dniu o godz. 14:00.
Warunkiem realizacji szkolenia jest uczestnictwo minimum 50 osób. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną w terminie do dnia 10 lipca 2014 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Program szkolenia

   

„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”

poniedziałek, 30 czerwca 2014 09:31

altFundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem do udziału w II edycji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+.Wiecej informacji na stronie: http://www.far.org.pl/wsparcie-os%C3%B3b-z-rzadko-wyst%C4%99puj%C4%85cymi-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami-i-niekt%C3%B3rymi-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami-sprz%C4%99%C5%BConymi-w-wieku-45-na-rynku-pracy-ii.html

   

Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim

poniedziałek, 30 czerwca 2014 09:22


altCelem głównym projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku inwalidzkim w życiu społecznym i zawodowym przez objęcie wsparciem wybranej grupy nie pozostającej w zatrudnieniu.
Innowacyjność projektu opiera się przede wszystkim na zastosowaniu bezpośredniej formy rekrutacji oraz na wykorzystaniu w większości zaplanowanych w projekcie działań osób niepełnosprawnych – Instruktorów Aktywnej Rehabilitacji. Unikalny jest również sposób indywidualnego wsparcia w miejscu zamieszkanie lub czasowego pobytu beneficjentów. Wsparcie to jest niezależne od miejsca zamieszkania, czasu od urazu, możliwości technicznych oraz finansowych beneficjentów oraz ich rodzin i opiekunów. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.far.org.pl/kompleksowa-aktywizacja-spo%C5%82eczna-i-zawodowa-os%C3%B3b-poruszaj%C4%85cych-si%C4%99-na-w%C3%B3zku-inwalidzkim.html

   

Poradnictwo Rodzinne okresie lipiec - sierpień

wtorek, 24 czerwca 2014 12:41

altDyżury Prawnika i Psychologa organizowane nieodpłatnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

Psycholog przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:

środa godz. 15:00 - 17:00

Prawnik przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

poniedziałek; godz. 16:00 - 18:00

Psycholog przyjmuje w siedzibie Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar” we Wrześni

2,4 środa miesiąca ( 09 i 23 lipca, 13 i 27 sierpnia)

godz. 17:15 - 19:15

Prawnik przyjmuje w siedzibie Stowarzyszenia Abstynentów "Jantar"we Wrześni

2,4 środa miesiąca; ( 09 i 23 lipca , 13 i 27 sierpnia)

godz. 15:00 - 17:00

Mieszkańcy gmin nieobjętych dyżurami -mogą korzystać z porad we Wrześni

   

Strona 18 z 23