Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Uwaga konkurs

czwartek, 30 czerwca 2016 09:16


altZachęcamy do zgłoszenia projektu włączenia społecznego ! Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja Welkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (Nr konkursu RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16) Szczegółowe informacje na: www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakladce Zobacz ogloszeniai wyniki naborów.

Plakat promujący konkurs 7 1 2 WRPO 2014+

Ulotka promująca konkurs 7 1 2 WRPO 2014+

 

Chcesz zostać rodzicem zastępczym, przyjdź do nas !

czwartek, 23 czerwca 2016 14:23


altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych.

Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoby samotne które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
- wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci pozbawione prawidłowej opieki rodzicielskiej.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt. Informacje udzielane są w siedzibie PCPR we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, pokój 38 lub telefonicznie nr 061/6404551.

   

PROGRAM KOREKCYJNY

poniedziałek, 23 maja 2016 10:16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
poszukuje 2 kandydatów (kobieta i mężczyzna)
 do prowadzenia 
„Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”
Nazwa i adres jednostki: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300  Września.
Forma zatrudnienia: 
umowa cywilno – prawna. 
1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1)oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby, które spełniają poniższe wymagania formalne zgodne  z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259):
- ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,
- posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym  w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
- posiadają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2.Przewidywany zakres zadań w ramach umowy cywilno - prawnej: 
1)przygotowanie szczegółowego planu zajęć korekcyjno - edukacyjnych,
2)sporządzenie diagnozy wstępnej (okoliczności skierowania do programu; określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; formy i okoliczności zachowań przemocowych, aktualna sytuacja rodzinna, zawodowa, prawna; cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej, motywacja do udziału w programie),
3)zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu, w którym uczestnik akceptuje i podpisuje zasady udziału  w programie,
4)sporządzenie diagnozy pogłębionej (historia relacji, w których występuje przemoc; historia interwencji związanych z przemocą; doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historia agresywnych/przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty z wymiarem sprawiedliwości; szczegółowa charakterystyka postaw i zachowań przemocowych),
5)przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych ( w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu)  i sesji grupowych minimum 60 godzin cyklu zajęć z przerwami nie dłuższymi niż 1 tydzień. Sporządzenie z każdych zajęć krótkiej informacji według wytycznych Zleceniodawcy,
6)opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu według wytycznych Zleceniodawcy.

3.Wymagane dokumenty:
1)formularz aplikacyjny (wg załączonego wzoru – do pobrania na stronie http://www.pcprwrzesnia.pl/),
2)dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie (zgodnie z pkt 1),
3)oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (wg załączonego wzoru- do pobrania na stronie  http://www.pcprwrzesnia.pl/),
4)ofertę cenową zawierającą koszt za 1h prowadzenia zajęć  korekcyjno – edukacyjnych wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji.

4.Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1)dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Prowadzenie Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” do dnia 04 lipca 2016 r. do godz. 15.30  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września,
2)wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)”,
3)aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
4)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami,
5)złożonych dokumentów nie zwracamy.

5.Dodatkowe informacje:
Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany będzie w 2016 r. w oparciu o:
1.ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259).
2.Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 445).
3.materiały instruktażowe dla podmiotów prowadzących program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
4.program korekcyjno –edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie „STOP PRZEMOCY” na 2016 rok.
p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni
/-/ Anna Maria Kulczyńska
Września, dnia 17 czerwca 2016 r.
DO POBRANIA:
   

Uwaga !!!

środa, 11 maja 2016 12:22

altW dniu 24.05. 2016 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (sala konferencyjna) dyżur pełnić będą specjaliści Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie:
- świadczeń emerytalno – rentowych
- podlegania ubezpieczeniom społecznym

   

Fundacja Nagle Sami

wtorek, 05 kwietnia 2016 10:46

alt

Celem naszej pracy jest przynoszenie ulgi w cierpieniu osobom w żałobie. Poprzez dawanie wsparcia i zrozumienia, bycie przy nich, ale i konkretne działania i porady np. jak załatwić sprawy w urzędzie.Fundacja służy pomocą: psychologiczną i prawną, chce także zainicjować dyskusję o doświadczeniu żałoby i kształtować wrażliwość społeczną na sytuację osieroconych dorosłych i dzieci. Prowadzi szkolenia i warsztaty na temat pomocy osobom w żałobie. Uruchomiła BEZPŁATNY TELEFON WSPARCIA Fundacji NAGLE SAMI 800 108 108 czynny codziennie od 14.00 do 20.00.                                                   Wiecej na stronie naglesami.org.pl/

   

Uwaga !!!

czwartek, 10 marca 2016 10:51
Informujemy ,że wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą przyjmowane od 01.04.2016 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni codziennie w pokoju nr 35 w godzinach:

Poniedziałek od 9:30 do 15:30

Wtorek od 9:30 do 15:30

Środa od 8:30 do 13:30

Czwartek od 8:30 do 13:30

Piątek od 8:30 do 13:30

 

                             

   

Informacja dla studentów

czwartek, 10 marca 2016 10:48


altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje, że od dnia 14 marca 2016 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski należy składać w terminach :
- od dnia 14.03.2016 r. do dnia 30.03.2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego
2015/2016),
- od dnia 01.09.2016 r. do dnia 10.10.2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego
2016/2017).
Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.08.2016 r.

   

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22 lutego – 27 lutego 2016 r.)

wtorek, 23 lutego 2016 12:43

altRuszył kolejny, już 15. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 22 lutego – 27 lutego 2016 r. Bezpłatna pomoc będzie udzielana między innymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00 będą w nich pełnione dyżury specjalistów.Szczegółowe informacje: https://www.ms.gov.pl/

Do pobrania:

Harmonogram dyżurów w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Poznaniu TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 22.02.2016 r. - 27.02.2016 r.

   

Wybór Partnera do projektu

poniedziałek, 22 lutego 2016 14:54

Wybór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie spoleczne Działanie 7.2. Uslugi spoleczne i zdrowotne,Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinanowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz środków budżetu państwa.

DO POBRANIA

   

Strona 8 z 17